Xem dung lượng thư mục, file trong Linux

Xem dung lượng thư mục, file trong Linux

Sử dụng lệnh ‘du’ – để xem dung lượng file hoặc thư mục, cụ thể như sau:

– Để xem dung lượng thư mục foldename trong /home:

$ du /home/foldename

– Để xem tổng dung lượng thư mục foldename,

$ cd /home/foldename

$ du -ch | grep total

– Để xem dung lượng file và folder cụ thể, có kèm theo đơn vị tính

$ du -ah

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar