2019 January

Tự động Xóa ảnh của Product khi xóa Product

add_action( ‘before_delete_post’, ‘delete_product_images’, 10, 1 ); function delete_product_images( $post_id ) { $product = wc_get_product( $post_id ); if ( !$product ) { return; } $featured_image_id = $product->get_image_id(); $image_galleries_id = $product->get_gallery_image_ids(); if( !empty( $featured_image_id ) ) { wp_delete_post( $featured_image_id ); } if( !empty( $image_galleries_id ) ) { foreach( $image_galleries_id as $single_image_id ) { wp_delete_post( $single_image_id ); }… read more »

Sidebar