Hướng dẫn cài đặt XCache

Hướng dẫn cài đặt XCache

Hiện tại phiên bản Xcache mới nhất đã hỗ trợ php 5.6 như vậy cài đặt cho phiên bản php 5.6 hoàn toàn chạy được.

Trước khi cài đặt phải chắc chắn rằng PHP được build theo một trong các cách sau: CLI, PHP-FPM và FastCGI.

Bước 1: Tải mã nguồn phiên bản mới nhất tại: http://xcache.lighttpd.net/wiki/ReleaseArchive trong bài này chúng ta sử dụng phiên bản 3.2.0.

#cd /opt/

#wget http://xcache.lighttpd.net/pub/Releases/3.2.0/xcache-3.2.0.tar.gz

#tar -xvf xcache-3.2.0.tar.gz

#cd xcache-3.2.0

Bước 2:  Build Xcache từ bộ mã nguồn đã tải về:

Để bước cài này được chính xác ta cần xác định đúng nơi đã cài đặt php và các file liên quan. Xác định đường dẫn chứa file phpize bằng lệnh:

#locate phpize

Kết quả :

Chạy lệnh trên thư mục xcache vừa giải nén.

[[email protected] xcache-3.2.0]# /usr/local/php56/bin/phpize

Bước 3: Biên dịch PHP

[[email protected] xcache-3.2.0]# ./configure –with-php-config=/usr/local/php56/bin/php-config –enable-xcache –enable-xcache-coverager

[[email protected] xcache-3.2.0]# make

[[email protected] xcache-3.2.0]# make install

Sau khi hoàn tất, sẽ nhận được kết quả như sau:

Installing shared extensions:     /usr/local/php54/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20100525/

Bước 4: Copy file xcache.ini sang thư mục /usr/local/php56/lib/php.conf.d/ để xcache được nạp vào.

[[email protected] xcache-3.2.0]# cp xcache.ini /usr/local/php56/lib/php.conf.d/

Bước 5: Restart lại Webservice

#/etc/init.d/httpd restart

Bước 6: Kiểm tra lại phiên bản PHP xem xcache đã được tích hợp chưa.

#php -v

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sidebar