SSH

Chuyên mục gồm các bài viết chia sẻ về chủ đề Lập trình / Hệ thống thông tin

Xem dung lượng thư mục, file trong Linux

Xem dung lượng thư mục, file trong Linux Sử dụng lệnh ‘du’ – để xem dung lượng file hoặc thư mục, cụ thể như sau: – Để xem dung lượng thư mục foldename trong /home: $ du /home/foldename – Để xem tổng dung lượng thư mục foldename, $ cd /home/foldename $ du -ch | grep total –… read more »

Sidebar